Karta Praw Pacjenta

I Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji:

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II Prawa pacjenta w zakresie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku:

 1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych za względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 2. Pacjent w zakresie opieki zdrowotnej ma prawo do:
  • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń
  • do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
  • udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniu i przy urządzeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
  • informacji o swoim stanie zdrowia,
  • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
  • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona,
  • zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
  • dostępu do informacji o prawach pacjenta, a ponadto, w zakresie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowy lub całodziennych świadczeń zdrowotnych na przykład w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu
  • zapewnienia mu:
   • środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
   • pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, opieki duszpasterskiej
   • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie
   • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
   • wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
   • wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,
   • wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji,o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakresie,
   • udzielania mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia go do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku,urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.